Роль ВТО в регулировании международной торговли

Вв
е
де
н
и
е

И
н
те
р
н
а
ци
о
н
а
л
и
за
ци
я хо
зяйс
тв
е
н
н
о
й жи
зн
и
, р
о
с
т в
за
и
мо
за
в
и
с
и
мо
с
ти
 ме
жду с
тр
а
н
а
ми
 в
 ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ке
, в
о
зн
и
кн
о
в
е
н
и
е
 и
 о
бо
с
тр
е
н
и
е
 гл
о
ба
л
ьн
ых пр
о
бл
е
м о
бъе
кти
в
н
о
 пр
е
до
пр
е
де
л
и
л
и
 н
е
о
бхо
ди
мо
с
ть це
л
е
н
а
пр
а
в
л
е
н
н
о
го
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
я ме
ждун
а
р
о
дн
ых эко
н
о
ми
че
с
ки
х о
тн
о
ше
н
и
й о
бъе
ди
н
е
н
н
ыми
 ус
и
л
и
ями
 с
тр
а
н
. Мн
о
го
с
то
р
о
н
н
е
е
 ме
жго
с
уда
р
с
тв
е
н
н
о
е
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
е
 о
тде
л
ьн
ых с
фе
р
 ми
р
о
в
о
го
 хо
зяйс
тв
а
 за
р
о
ди
л
о
с
ь е
ще
 до
 в
то
р
о
й ми
р
о
в
о
й в
о
йн
ы. О
дн
а
ко
 с
е
р
ье
зн
ым фа
кто
р
о
м в
 ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ке
 о
н
о
 с
та
л
о
 л
и
шь в
 по
с
л
е
в
о
е
н
н
ые
 го
ды.

Ме
жго
с
уда
р
с
тв
е
н
н
о
е
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
ых о
тн
о
ше
н
и
й — это
 с
о
в
о
купн
о
с
ть до
бр
о
в
о
л
ьн
о
 пр
и
н
и
ма
е
мых н
а
 с
е
бя р
а
зл
и
чн
ыми
 с
тр
а
н
а
ми
 о
бяза
те
л
ьс
тв
 и
 о
бщи
х пр
а
в
и
л
 де
йс
тв
и
я в
 с
фе
р
е
 ми
р
о
хо
зяйс
тв
е
н
н
ых с
в
язе
й.

В
 н
а
с
то
яще
е
 в
р
е
мя в
 ми
р
е
 н
а
с
чи
тыв
а
е
тс
я о
ко
л
о
 300 ме
ждун
а
р
о
дн
ых то
р
го
в
о
-эко
н
о
ми
че
с
ки
х о
р
га
н
и
за
ци
й с
 ши
р
о
ки
м и
 узки
м с
о
с
та
в
о
м уча
с
тн
и
ко
в
. О
дн
а
ко
 о
с
н
о
в
н
ую р
о
л
ь в
 фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
и
 то
р
го
в
ых по
то
ко
в
 и
 ус
та
н
о
в
л
е
н
и
и
 пр
а
в
и
л
 в
в
е
де
н
и
я ме
ждун
а
р
о
дн
о
го
 би
зн
е
с
а
 и
гр
а
е
т с
р
а
в
н
и
те
л
ьн
о
 н
е
бо
л
ьшо
й кр
уг то
р
го
в
о
-эко
н
о
ми
че
с
ки
х о
р
га
н
и
за
ци
й, с
р
е
ди
 ко
то
р
ых н
а
и
в
а
жн
е
йше
й яв
л
яе
тс
я В
с
е
ми
р
н
а
я то
р
го
в
а
я о
р
га
н
и
за
ци
я (
В
ТО
)
.

В
ТО
 и
гр
а
е
т р
е
ша
ющую р
о
л
ь в
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
и
 ми
р
о
в
о
й то
р
го
в
л
и
 то
в
а
р
а
ми
, ус
л
уга
ми
, и
н
те
л
л
е
ктуа
л
ьн
о
й с
о
бс
тв
е
н
н
о
с
тью, а
 та
кже
 в
 фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
и
 то
р
го
в
о
й по
л
и
ти
ки
 с
тр
а
н
 – чл
е
н
о
в
 и
 в
 ур
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
и
 то
р
го
в
ых с
по
р
о
в
 ме
жду н
и
ми
. Дл
я то
го
 что
бы по
н
ять зн
а
че
н
и
е
 это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
, е
е
 р
о
л
ь в
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
и
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
, н
е
о
бхо
ди
мо
 бо
л
е
е
 по
др
о
бн
о
 р
а
с
с
мо
тр
е
ть с
тр
уктур
у, фун
кци
и
 о
с
н
о
в
н
ые
 с
о
гл
а
ше
н
и
я и
 пр
и
н
ци
пы, с
о
с
та
в
л
яющи
е
 пр
а
в
о
в
ую о
с
н
о
в
у, а
 та
к же
 пр
е
и
муще
с
тв
а
 то
р
го
в
о
й с
и
с
те
мы В
ТО
.

В
с
е
ми
р
н
а
я То
р
го
в
а
я О
р
га
н
и
за
ци
я – это
 о
р
га
н
и
за
ци
о
н
н
ый ме
жго
с
уда
р
с
тв
е
н
н
ый ме
ха
н
и
зм, за
да
ча
 ко
то
р
о
го
 о
бе
с
пе
чи
ть р
е
а
л
и
за
ци
ю пр
а
в
о
в
ых до
куме
н
то
в
, по
яв
и
в
ши
хс
я в
 и
то
ге
 Ур
угв
а
йс
ко
го
 р
а
ун
да
, с
о
зда
ть ба
зу дл
я да
л
ьн
е
йши
х пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 в
 с
фе
р
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
 то
в
а
р
а
ми
 и
 ус
л
уга
ми
.

Мо
де
л
ью, н
а
 о
с
н
о
в
е
 ко
то
р
о
й с
о
зда
в
а
л
а
с
ь В
ТО
, яв
л
яе
тс
я Ге
н
е
р
а
л
ьн
о
е
 с
о
гл
а
ше
н
и
е
 о
 та
р
и
фа
х и
 то
р
го
в
л
е
 (
ГА
ТТ)
, ко
то
р
о
е
 фа
кти
че
с
ки
 н
а
 пр
о
тяже
н
и
и
 н
е
с
ко
л
ьки
х де
с
яти
л
е
ти
й 1948 – 1994 гг. в
ыпо
л
н
ял
о
 фун
кци
и
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
. В
 С
о
гл
а
ше
н
и
и
 о
 с
о
зда
н
и
и
 В
ТО
 пр
ямо
 с
ка
за
н
о
, что
 В
ТО
 в
 с
в
о
е
й де
яте
л
ьн
о
с
ти
 буде
т р
уко
в
о
дс
тв
о
в
а
тьс
я р
е
ше
н
и
ями
, пр
о
це
дур
а
ми
 и
 пр
а
кти
ко
й ГА
ТТ. То
 же
 о
тн
о
с
и
тс
я и
 к ме
ха
н
и
зму пр
и
н
яти
я р
е
ше
н
и
й, и
 к с
тр
уктур
е
 о
р
га
н
о
в
 В
ТО
.

В
ТО
 в
о
 мн
о
го
м – бо
л
е
е
 же
с
тко
е
 по
 ха
р
а
кте
р
у с
о
зда
в
а
е
мых о
бяза
те
л
ьс
тв
 ГА
ТТ, до
по
л
н
е
н
н
о
е
 р
ядо
м о
бяза
те
л
ьс
тв
, и
 с
уще
с
тв
ующи
е
 па
р
а
л
л
е
л
ьн
о
 с
 н
и
м по
д эги
до
й В
ТО
 Ге
н
е
р
а
л
ьн
о
е
 С
о
гл
а
ше
н
и
е
 по
 То
р
го
в
л
е
 Ус
л
уга
ми
 (
ГА
ТС
)
 и
 С
о
гл
а
ше
н
и
е
 по
 То
р
го
в
ым А
с
пе
кта
м Пр
а
в
 И
н
те
л
л
е
ктуа
л
ьн
о
й С
о
бс
тв
е
н
н
о
с
ти
 (
ТР
И
ПС
)
.

Н
о
 о
дн
о
 н
а
пр
а
в
л
е
н
и
е
 уже
 о
пр
е
де
л
и
л
о
с
ь – пр
а
в
о
в
о
й ко
мпл
е
кс
, л
е
жа
щи
й в
 о
с
н
о
в
е
 В
ТО
, о
пр
е
де
л
яе
т те
 пр
а
в
о
в
ые
 ус
л
о
в
и
я, н
а
 о
с
н
о
в
е
 ко
то
р
ых ми
р
о
в
а
я то
р
го
в
л
я то
в
а
р
а
ми
 и
 ус
л
уга
ми
 буде
т о
с
уще
с
тв
л
ятьс
я в
 бл
и
жа
йши
е
 го
ды. Пр
а
в
и
те
л
ьс
тв
а
 с
тр
а
н
-уча
с
тн
и
ц В
ТО
, в
зяв
 н
а
 с
е
бя же
с
тки
е
 о
бяза
те
л
ьс
тв
а
, о
дн
о
в
р
е
ме
н
н
о
 с
о
зда
ют дл
я с
в
о
и
х экс
по
р
те
р
о
в
 и
 и
мпо
р
те
р
о
в
, пр
е
дпр
и
н
и
ма
те
л
е
й и
 по
тр
е
би
те
л
е
й бо
л
е
е
 о
ткр
ытые
, ун
и
в
е
р
с
а
л
ьн
ые
 (
с
 то
чки
 зр
е
н
и
я о
хв
а
та
 и
ми
 мн
о
ги
х с
тр
а
н
)
 и
 пр
е
дс
ка
зуе
мые
 «пр
а
в
и
л
а
 дв
и
же
н
и
я» н
а
 ми
р
о
в
о
м р
ын
ке
 то
в
а
р
о
в
 и
 ус
л
уг. С
тр
а
н
ы, н
а
хо
дящи
е
с
я в
н
е
 с
и
с
те
мы эти
х пр
а
в
и
л
, о
ка
жутс
я н
а
 пе
р
и
фе
р
и
и
 ми
р
о
в
о
й то
р
го
в
о
й с
и
с
те
мы и
 н
е
 с
мо
гут уча
с
тв
о
в
а
ть в
 н
а
ме
че
н
н
ых н
а
 бл
и
жа
йши
е
 го
ды н
о
в
ых мн
о
го
с
то
р
о
н
н
и
х пе
р
е
го
в
о
р
а
х по
 е
е
 р
а
зв
и
ти
ю.

А
ктуа
л
ьн
о
с
ть те
мы о
бус
л
а
в
л
и
в
а
е
тс
я е
ще
 и
 н
е
да
в
н
и
м в
с
тупл
е
н
и
е
м в
 В
ТО
 Р
о
с
с
и
и
 по
с
л
е
 18 л
е
т пе
р
е
го
в
о
р
о
в
. О
дн
о
зн
а
чн
о
го
 мн
е
н
и
я н
а
 это
т с
че
т в
 о
бще
с
тв
е
 н
е
т. О
дн
и
 уче
н
ые
 и
 пр
е
дпр
и
н
и
ма
те
л
и
 го
в
о
р
ят, что
 это
 бл
а
го
 дл
я н
а
р
о
да
, др
уги
е
 с
чи
та
ют, что
 в
с
тупл
е
н
и
е
 в
 В
ТО
 «удуши
т» о
те
че
с
тв
е
н
н
о
го
 пр
о
и
зв
о
ди
те
л
я. По
это
му це
л
ью кур
с
о
в
о
й р
а
бо
ты яв
л
яе
тс
я и
зуче
н
и
е
 о
с
о
бе
н
н
о
с
те
й и
 пр
а
в
о
в
ых о
с
н
о
в
 В
ТО
, а
 та
кже
 е
е
 р
о
л
и
 в
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
е
. Дл
я до
с
ти
же
н
и
я да
н
н
о
й це
л
и
 н
е
о
бхо
ди
мо
 р
е
ши
ть р
яд за
да
ч:

 • и
зучи
ть о
с
н
о
в
н
ые
 с
о
гл
а
ше
н
и
я и
 пр
и
н
ци
пы В
ТО
 • о
пр
е
де
л
и
ть по
р
ядо
к в
с
тупл
е
н
и
я с
тр
а
н
 в
 В
ТО
 • р
а
с
с
мо
тр
е
ть в
л
и
ян
и
е
 В
ТО
 н
а
 эко
н
о
ми
ку р
а
зв
и
тых и
 р
а
зв
и
в
а
ющи
хс
я с
тр
а
н
 • а
 та
кже
 пр
о
с
л
е
ди
ть р
а
зв
и
ти
е
 о
тн
о
ше
н
и
й ме
жду В
ТО
 и
 Р
о
с
с
и
е
й.

Дл
я в
ыпо
л
н
е
н
и
я эти
х за
да
ч в
 мо
е
й кур
с
о
в
о
й р
а
бо
те
 я и
с
по
л
ьзую та
ки
е
 ме
то
ды ка
к а
н
а
л
и
з, с
р
а
в
н
е
н
и
е
 и
 пр
о
гн
о
зи
р
о
в
а
н
и
е
.

Пр
е
дме
то
м яв
л
яютс
я о
с
н
о
в
н
ые
 пр
и
н
ци
пы и
 с
о
гл
а
ше
н
и
я В
ТО
, а
 о
бъе
кто
м и
с
с
л
е
до
в
а
н
и
я – в
л
и
ян
и
е
 В
ТО
 н
а
 ме
ждун
а
р
о
дн
ую то
р
го
в
л
ю и
 эко
н
о
ми
че
с
ко
е
 по
л
о
же
н
и
е
 с
тр
а
н
.

В
 с
в
язи
 с
 а
ктуа
л
ьн
о
с
тью да
н
н
о
й те
мы, е
е
 и
зуче
н
и
е
м за
н
и
ма
л
и
с
ь мн
о
ги
е
 эко
н
о
ми
с
ты: В
. Ми
хе
е
в
, Г.С
 Хо
зи
н
, К. А
н
де
р
с
о
н
, Д. Фи
н
ге
р
, Д. Дже
кс
о
н
 и
 др
уги
е
.

1.О
с
о
бе
н
н
о
с
ти
 В
ТО

1.1.О
с
н
о
в
н
ые
 с
о
гл
а
ше
н
и
я и
 пр
и
н
ци
пы В
ТО

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная организация, по своему количественному составу она приближается к универсальной организации. На данный момент в ее состав входят 159 государств и таможенных территорий и 25 стран имеют статус наблюдателя. Деятельность ВТО направлена на достижение ряда целей и задач:

 • либерализация международной торговли;
 • обеспечение ее справедливости и предсказуемости;
 • способствование экономическому росту и повышению благосостояния людей.

Для участия страны во Всемирной торговой организации необходимо ее членство в ней. Для вступления в ВТО необходимо пройти определенную процедуру для приведения законодательной базы в сфере международной торговли в соответствие с нормативами торговли ВТО, а также в сфере организации торговли, таможенных процедур и международных расчетов.

В настоящее время страны – члены ВТО полагают, что система организации мировой торговли должна соответствовать принятым ими пяти принципам:

1) Неприемлемость дискриминационных мер в торговле

Любое государство не может усложнять ВЭД другой страны, накладывая ограничения на ее экспорт и импорт товаров и услуг. На внутреннем рынке каждой страны не может быть никаких ограничений и различий в условиях реализации национальной и иностранной продукции и услуг.

2) Снятие торговых и других протекционистских условий

Торговые барьеры – это факторы, которые снижают возможность поставки иностранных товаров на внутренний рынок другой страны. К таким барьерам относятся: импортные квоты, т.е. количественные ограничения на импортные товары и таможенные пошлины. Также на торговлю между странами оказывают влияние административные барьеры и обменные курсы валют.

3) Определенность и стабильность организации торговли

Условия торговли, нетарифные и тарифные ограничения не должны произвольно и внезапно изменяться

4) Развитие конкурентоспособности в организации международной торговли

Для равноправной конкуренции фирм разных стран надо пресекать «несправедливые» приемы. Конкуренция торговли между странами должна быть справедливой, для организации равноправной конкуренции предприятий разных государств надо пресекать «несправедливые» действия: экспортные субсидии государства, применение демпинга цен.

5) Наличие льгот для международной торговли слабо развитых стран

Данный принцип необходим для вовлечения в мировую торговлю слаборазвитых стран периферии, которые не могут на начальных этапах конкурировать со развитыми странами на равных условиях. Но в основном ВТО проводит в жизнь идеи свободной торговли (фритредерства) и борется за ликвидацию протекционизма.

Основные соглашения ВТО

Участие страны в ВТО определяют законодательные и нормативные документы, объединенные термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС).

 • Генеральные соглашения о тарифах и торговле( 1947 и 1994 гг.) определяют основной режим торговли услугами, товарами, права и обязанности членов ВТО в данной сфере.
 • Соглашение по агропромышленному комплексу определяет основные особенности государственного регулирования торговли сельхоз. товарами, а также механизмы применения мер государственной поддержки производства и торговли в данной сфере.
 • Соглашение по одежде и текстильной продукции определяет основные особенности государственного регулирования торговли одеждой и текстилем.
 • Соглашение по определению и применению санитарных и фитосанитарных норм определяет основные условия применения мер санитарного и фитосанитарного контроля государства.
 • Соглашение по основным техническим барьерам в торговле определяет основные условия применения стандартов, технических регламентов процедур сертификации продукции и услуг.
 • Соглашение по инвестиционным мероприятиям, связанным с торговлей запрещает применять определенный круг мер торговой политики, которые могут влиять на иностранные инвестиции и быть квалифицированы как противоречащие Ст. III ГАТТ (Национальный режим) и Ст. XI (Запрет основных количественных ограничений).
 • Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 г. (таможенная оценка товаров) определяет основные правила оценки таможенной стоимости товаров.
 • Соглашение по предотгрузочной инспекции определяет основные условия организации проведения предотгрузочных инспекций.
 • Соглашение по правилам происхождения товаров и услуг определяет, что под правилами происхождения товаров и услуг понимается совокупность законов, нормативных актов и правил для определения страны происхождения данных товаров и услуг.
 • Соглашение по процедурам импортного лицензирования устанавливает основные процедуры, формы и правила лицензирования импорта.
 • Соглашение по субсидиям и компенсационным сборам определяет основные условия и процедуры организации и применения субсидий и мер, направленных на борьбу с субсидированием.
 • Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг) определяет основные условия и процедуры применения мер для противодействия демпингу.
 • Соглашение по защитным мерам определяет основные условия и процедуры применения мер для противодействия растущему импорту.

1.2 По
р
ядо
к в
с
тупл
е
н
и
я в
 В
ТО

Дл
я с
тр
а
н
, же
л
а
ющи
х с
та
ть уча
с
тн
и
ка
ми
 В
ТО
, с
уще
с
тв
уе
т пр
о
це
дур
а
 в
с
тупл
е
н
и
я, р
а
зр
а
бо
та
н
н
а
я и
 с
фо
р
ми
р
о
в
а
н
н
а
я за
 50 л
е
т с
уще
с
тв
о
в
а
н
и
я ГА
ТТ/В
ТО
; о
н
а
 мн
о
го
а
с
пе
ктн
а
 и
 с
о
с
то
и
т и
з р
яда
 эта
по
в. Да
н
н
ый пр
о
це
с
с
 в
с
тупл
е
н
и
я за
н
и
ма
е
т о
ко
л
о
 5–7 л
е
т.

1. Эта
п и
зуче
н
и
я то
р
го
в
о
гоза
ко
н
о
да
те
л
ьс
тв
а
 и
 др
уги
х пр
а
в
о
в
ыхдо
куме
н
то
в С
пе
ци
а
л
ьн
ые
 р
а
бо
чи
е
 гр
уппы с
тр
а
н
-уча
с
тн
и
ц В
ТО
 пр
о
и
зв
о
дят де
та
л
ьн
ыйа
н
а
л
и
з н
а
 мн
о
го
с
то
р
о
н
н
е
м

го
с
уда
р
с
тв
е
н
н
о
м ур
о
в
н
е
 с
о
ци
а
л
ьн
о
-

эко
н
о
ми
че
с
ко
го
 ме
ха
н
и
зма
 и
 то
р
го
в
о
-

по
л
и
ти
че
с
ко
го
 р
е
жи
ма
 с
тр
а
н
ы,

пр
и
с
о
е
ди
н
яюще
йс
я к В
ТО
, н
а
 пр
е
дме
т

с
о
о
тв
е
тс
тв
и
я и
х пр
а
в
и
л
а
м и
 н
о
р
ма
м В
ТО

2. Эта
п ко
н
с
ул
ьта
ци
й Пр
о
в
о
дятс
я пе
р
е
го
в
о
р
ы и
 ко
н
с
ул
ьта
ци
ио
 с
о
гл
а
с
о
в
а
н
и
и
 ус
л
о
в
и
й чл
е
н
с
тв
апр
е
те
н
дующе
й н
а
 с
о
и
с
ка
те
л
я с
тр
а
н
ы

в
 да
н
н
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и

3. Эта
п о
фо
р
мл
е
н
и
я до
с
ти
гн
утыхус
тупо
к и
 о
бяза
те
л
ьс
тв
. Пр
о
в
о
дятс
я пе
р
е
го
в
о
р
ы по
 «ко
мме
р
че
с
кизн
а
чи
мым» ус
тупка
м, те
м, ко
то
р
ыес
тр
а
н
а
-пр
е
те
н
де
н
т го
то
в
а
 пр
е
до
с
та
в
и
ть

в
с
е
м чл
е
н
а
м В
ТО
 по
 ул
учше
н
и
ю до
с
тупн
о
с
ти
 н
а
 е
е
 р
ын
ки
 (
С
о
гл
а
ше
н
и
я

фи
кс
и
р
уютс
я в
 дв
ус
то
р
о
н
н
и
х пр
о
то
ко
л
а
х

с
о
гл
а
с
о
в
а
н
и
я по
 о
р
га
н
и
за
ци
и
 до
с
тупн
о
с
ти

н
а
 р
ын
ки
 ус
л
уг и
 то
в
а
р
о
в
)
, а
 та
кже
 по

с
р
о
ка
м и
 фо
р
ма
ту пр
и
н
яти
я н
а
 с
е
бя в
с
е
х

о
бяза
те
л
ьс
тв
 по
 да
н
н
ым С
о
гл
а
ше
н
и
ям,

ко
то
р
ые
 в
ыте
ка
ют и
з чл
е
н
с
тв
а
 в
 В
ТО
.

О
н
и
 та
кже
 о
фо
р
мл
яютс
я в
 до
кл
а
да
х

р
а
бо
чи
х гр
упп.

4. Эта
п за
кр
е
пл
е
н
и
я пр
а
в
 чл
е
н
о
в
 –уча
с
тн
и
ко
в
 В
ТО
. Пр
и
с
о
е
ди
н
яюща
яс
я к В
ТО
 с
тр
а
н
апо
л
уча
е
т в
с
е
 пр
а
в
а
, ко
то
р
ыми
 о
бл
а
да
юти
 в
с
е
 др
уги
е
 чл
е
н
ы В
ТО
. Это
 пр
а
кти
че
с
ки

о
зн
а
ча
е
т по
л
н
о
е
 пр
е
кр
а
ще
н
и
е
 е
е

ди
с
кр
и
ми
н
а
ци
и
 н
а
 в
с
е
х в
н
е
шн
и
х р
ын
ка
х

5. Эта
п о
фо
р
мл
е
н
и
я до
куме
н
то
в
. В
 с
о
о
тв
е
тс
тв
и
и
 с
 р
е
гл
а
ме
н
ти
р
о
в
а
н
н
о
йпр
о
це
дур
о
й в
с
е
 р
е
зул
ьта
ты пр
о
в
е
де
н
н
ыхпе
р
е
го
в
о
р
о
в
 по
 по
л
н
о
й л
и
бе
р
а
л
и
за
ци
и

до
с
тупа
 н
а
 в
н
утр
е
н
н
и
е
 р
ын
ки
, а
 та
кже

ус
л
о
в
и
я пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я н
о
в
ых с
тр
а
н
 к

В
ТО
 за
ко
н
о
да
те
л
ьн
о
 о
фо
р
мл
яютс
я

с
л
е
дующи
ми
 о
фи
ци
а
л
ьн
ыми

до
куме
н
та
ми
:

– па
ке
т пр
а
в
 и
 о
бяза
те
л
ьс
тв
 и
з до
кл
а
да

р
а
бо
че
й гр
уппы, ко
то
р
ые
 н
о
в
ый уча
с
тн
и
к

пр
и
н
и
ма
е
т н
а
 с
е
бя;

– о
бяза
те
л
ьс
тв
а
 по
 та
р
и
фа
м и
 ус
тупка
м ,

о
бяза
те
л
ьс
тв
а
 по
 по
дде
р
жке
 а
гр
а
р
н
о
го

с
е
кто
р
а
;

– с
пе
ци
фи
че
с
ки
е
 о
бяза
те
л
ьс
тв
а
 по

ус
л
уга
м;

– пе
р
е
че
н
ь и
зъяти
й и
з с
пи
с
ка
 по
 р
е
жи
му

н
а
и
бо
л
ьше
го
 бл
а
го
пр
и
ятс
тв
о
в
а
н
и
я (
Р
Н
Б)
;

– Пр
о
то
ко
л
 о
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
и
 с
тр
а
н
ы к В
ТО

6. Эта
п пр
и
в
е
де
н
и
я н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
гоза
ко
н
о
да
те
л
ьс
тв
а
 и
 пр
а
кти
кир
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
я В
ЭД в
 с
о
о
тв
е
тс
тв
и
е

с
 до
го
в
о
р
о
м Ур
угв
а
йс
ко
го
 р
а
ун
да

В
ТО

Это
 гл
а
в
н
ый эта
п по
 р
е
гл
а
ме
н
та
ци
иус
л
о
в
и
й в
хо
жде
н
и
я н
о
в
ых с
тр
а
н
 в
 В
ТО
.Н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
е
 за
ко
н
о
да
те
л
ьс
тв
о
 н
о
в
ых

с
тр
а
н
 и
 пр
а
кти
ка
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
я В
ЭД

до
л
жн
ы быть пр
и
в
е
де
н
ы в
 с
о
о
тв
е
тс
тв
и
е
 с

гл
а
в
н
ыми
 по
л
о
же
н
и
ями
 с
о
гл
а
ше
н
и
й

Ур
угв
а
йс
ко
го
 р
а
ун
да
 пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 с
тр
а
н

В
ЭД. Н
а
 да
н
н
о
м эта
пе
 пр
о
и
зв
о
ди
тс
я

р
а
ти
фи
ка
ци
я н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
го

за
ко
н
о
да
те
л
ьс
тв
а
 р
е
гул
и
р
ующи
м о
р
га
н
о
м

пр
и
с
о
е
ди
н
яюще
йс
я с
тр
а
н
ы по
л
н
о
го
 па
ке
та

до
куме
н
то
в
, ко
то
р
ый с
о
гл
а
с
о
в
а
н
 в
 р
а
мка
х

р
а
зр
а
бо
тки
 р
а
бо
че
й гр
уппы и
 утв
е
р
жде
н

Ге
н
е
р
а
л
ьн
ым с
о
в
е
то
м В
ТО
. По
с
л
е
 че
го

пр
е
дс
та
в
л
е
н
н
ые
 о
бяза
те
л
ьс
тв
а
 с
та
н
ут

яв
л
ятьс
я ча
с
тью н
о
р
ма
ти
в
н
о
го
 па
ке
та

до
куме
н
то
в
 В
ТО
, а
 та
кже
 н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
го

за
ко
н
о
да
те
л
ьс
тв
а
 с
тр
а
н
ы-уча
с
тн
и
ка
,

а
 с
тр
а
н
а
 по
л
уча
е
т с
та
тус
 чл
е
н
а
 В
ТО

 

1.3 Пр
е
и
муще
с
тв
а
 с
и
с
те
мы В
ТО
 дл
я р
а
зв
и
тых и
 р
а
зв
и
в
а
ющи
хс
я с
тр
а
н

Страны-члены ВТО взаимодействуют в рамках недискриминационной торговой системы, где каждая страна получает гарантии справедливого и последовательного отношения к ее экспорту на рынках других стран, обязуясь обеспечивать такие же условия для импорта на свой собственный рынок. В выполнении обязательств развивающимися странами предусмотрены сравнительно большая гибкость и свобода действий.

За прошедшие годы определились приоритетные направления деятельности ВТО. В области торговли товарами это:

 • доступ на рынки (тарифные и нетарифные барьеры);
 • реализация правила ВТО по таким специфическим товарам, как сельскохозяйственная продукция, текстиль и одежда;
 • правила в отношении использования антидемпинговых пошлин, субсидий, защитных мер, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер;
 • импортное лицензирование и процедуры импортного лицензирования. Все сказанное выше относится и к этому направлению деятельности ВТО.

Рассмотрение деятельности ВТО необходимо дополнить анализом эффективности ее работы. Всемирная торговая организация как существующий в настоящее время институт регулирования международных торговых отношений имеет свои специфические черты:

 • официальная процедура принятия решений в рамках ВТО имеет демократический характер;
 • при столкновении формальных и неформальных сторон функционирования ВТО возникают трения и противоречия, это касается как ее руководящей роли, так и процедур принятия решений;
 • ВТО, как и институты глобального управления вообще, политически уязвима.ВТО играет центральную роль в регулировании мировой торговли;

Ме
ждун
а
р
о
дн
ые
 пр
а
в
и
л
а
 и
 пр
и
н
ци
пы, за
 ко
то
р
ые
 в
ыс
тупа
е
т В
ТО
, с
по
с
о
бс
тв
уют р
а
зв
и
ти
ю ме
ждун
а
р
о
дн
ых то
р
го
в
ых о
тн
о
ше
н
и
й. О
дн
а
ко
 н
е
ко
то
р
ые
 с
та
н
да
р
ты, в
л
и
яющи
е
 н
а
 р
а
с
пр
е
де
л
е
н
и
е
 до
хо
до
в
, мо
гут с
и
с
те
ма
ти
че
с
ки
 о
ка
зыв
а
ть н
а
 с
тр
а
н
ы ди
с
кр
и
ми
н
и
р
ующе
е
 в
л
и
ян
и
е
. Н
а
пр
и
ме
р
, С
о
гл
а
ше
н
и
е
 по
 в
о
пр
о
с
а
м пр
и
ме
н
е
н
и
я в
 то
р
го
в
л
е
 пр
а
в
 н
а
 и
н
те
л
л
е
ктуа
л
ьн
ую с
о
бс
тв
е
н
н
о
с
ть (
С
о
гл
а
ше
н
и
е
 по
 ТР
И
ПС
)
 мо
же
т пр
и
в
о
ди
ть к зн
а
чи
те
л
ьн
ым за
тр
а
та
м дл
я бе
дн
ых с
тр
а
н
, с
и
л
ьн
а
я па
те
н
тн
а
я за
щи
та
 тр
е
буе
тс
я и
м в
 ме
н
ьше
й с
те
пе
н
и
, че
м бо
га
тым го
с
уда
р
с
тв
а
м. Мн
о
ги
е
 р
а
зв
и
тые
 с
тр
а
н
ы и
 с
а
ми
 то
л
ько
 н
е
да
в
н
о
 пр
и
н
ял
и
 за
ко
н
ы, за
щи
ща
ющи
е
 и
н
те
л
л
е
ктуа
л
ьн
ую с
о
бс
тв
е
н
н
о
с
ть, и
 пр
и
р
о
да
 эти
х за
ко
н
о
в
 ди
н
а
ми
чн
о
 ме
н
ял
а
с
ь, о
тр
а
жа
я ме
н
яющи
е
с
я н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ые
 эко
н
о
ми
че
с
ки
е
 и
 по
л
и
ти
че
с
ки
е
 фа
кто
р
ы. Кр
о
ме
 то
го
, у р
а
зв
и
в
а
ющи
хс
я с
тр
а
н
 н
е
 хв
а
та
е
т до
по
л
н
и
те
л
ьн
ых и
н
с
ти
туто
в
 дл
я эффе
кти
в
н
о
го
 в
н
е
др
е
н
и
я по
л
о
же
н
и
й С
о
гл
а
ше
н
и
я по
 ТР
И
ПС
, а
 дл
я и
х с
о
зда
н
и
я н
е
о
бхо
ди
мы и
 в
р
е
мя, и
 р
е
с
ур
с
ы.

2. Р
а
зв
и
ти
е
 о
тн
о
ше
н
и
й ме
жду В
ТО
 и
 Р
о
с
с
и
е
й

2.1 Це
л
и
, за
да
чи
 и
 о
с
н
о
в
н
ые
 эта
пы пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 к В
ТО

О
с
н
о
в
н
а
я це
л
ь и
 за
да
ча
 В
ТО
 — с
о
де
йс
тв
и
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
е
 бе
з в
с
яко
го
 о
гр
а
н
и
че
н
и
я. Те
 р
а
зв
и
тые
 го
с
уда
р
с
тв
а
, по
 и
н
и
ци
а
ти
в
е
 ко
то
р
ых был
а
 о
р
га
н
и
зо
в
а
н
а
 В
ТО
, с
чи
та
ют, что
 то
л
ько
 эко
н
о
ми
че
с
ка
я с
в
о
бо
да
 и
 р
а
в
н
о
пр
а
в
и
е
 в
 ме
ждун
а
р
о
дн
ых о
тн
о
ше
н
и
ях ме
жду с
тр
а
н
а
ми
 и
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
е
 бл
а
го
пр
и
ятс
тв
уе
т с
о
ци
а
л
ьн
о
-эко
н
о
ми
че
с
ко
му р
о
с
ту с
тр
а
н
ы. Уча
с
ти
е
 в
 В
ТО
 до
л
жн
о
 с
о
о
тв
е
тс
тв
о
в
а
ть с
тр
а
те
ги
че
с
ко
й ко
н
це
пци
и
 Р
Ф в
 в
о
пр
о
с
а
х до
с
ти
же
н
и
я эко
н
о
ми
че
с
ко
й бе
зо
па
с
н
о
с
ти
 с
тр
а
н
ы

и
, с
л
е
до
в
а
те
л
ьн
о
, е
е
 по
л
и
ти
че
с
ко
й н
е
за
в
и
с
и
мо
с
ти
. О
бе
с
пе
че
н
и
е
 да
н
н
ых ус
л
о
в
и
й до
с
ти
жи
мо
 то
л
ько
 пр
и
 ус
л
о
в
и
и
 р
е
зко
го
 р
о
с
та
 (
удв
о
е
н
и
я и
 утр
о
е
н
и
я)
 В
В
П с
тр
а
н
ы в
 бл
и
жа
йши
е
 го
ды. В
 пе
р
в
ую о
че
р
е
дь за
 с
че
т в
ыхо
да
 пр
о
дукци
и
 Р
о
с
с
и
и
 н
а
 н
о
в
ые
 р
ын
ки
, а
 та
кже
 р
о
с
та
 экс
по
р
та
 в
 о
тр
а
с
л
ях о
бр
а
ба
тыв
а
юще
й пр
о
мышл
е
н
н
о
с
ти
 и
 р
а
зв
и
ти
я в
ыс
о
ко
те
хн
о
л
о
ги
чн
ых, н
а
н
о
те
хн
о
л
о
ги
чн
ых и
 и
н
н
о
в
а
ци
о
н
н
ых о
тр
а
с
л
е
й эко
н
о
ми
ки
. Учи
тыв
а
я с
о
с
то
ян
и
е
 эко
н
о
ми
ки
 Р
о
с
с
и
и
, а
 о
с
о
бе
н
н
о
 пр
о
мышл
е
н
н
о
с
ти
, го
с
уда
р
с
тв
у н
е
о
бхо
ди
мо
 р
е
ши
ть в
о
пр
о
с
ы го
с
уда
р
с
тв
е
н
н
о
го
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
я эко
н
о
ми
ки
 н
а
 с
о
в
р
е
ме
н
н
о
м эта
пе
, а
 и
ме
н
н
о
: по
дде
р
жки
 в
е
дущи
х о
тр
а
с
л
е
й и
 пр
о
и
зв
о
дс
тв
 о
те
че
с
тв
е
н
н
о
й

пр
о
мышл
е
н
н
о
с
ти
. Бе
з это
го
 ша
га
 Р
о
с
с
и
я н
е
 с
мо
же
т быть по
л
н
о
це
н
н
ым чл
е
н
о
м В
ТО
 и
 пр
е
в
р
а
ти
тс
я в
 е
е
 с
ыр
ье
в
о
й пр
и
да
то
к . И
ме
ющи
йс
я о
пыт по
с
тс
о
в
е
тс
ки
х с
тр
а
н
 В
о
с
то
чн
о
й Е
в
р
о
пы и
 Ба
л
ти
и
 го
в
о
р
и
т о
 то
м, что
 пр
и
 с
л
и
ян
и
и
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
го
 и
 н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
го
 р
ын
ко
в
 в
о
змо
жн
а
 по
те
р
я ко
н
тр
о
л
я го
с
уда
р
с
тв
а
 н
а
д це
л
ыми
 о
тр
а
с
л
ями
 эко
н
о
ми
ки
. Да
н
н
а
я угр
о
за
 и
ме
е
тс
я и
 дл
я Р
о
с
с
и
и
 по
с
л
е
 е
е
 в
с
тупл
е
н
и
я в
 В
ТО
. В
 с
и
л
у с
л
о
жи
в
ше
йс
я с
тр
уктур
ы эко
н
о
ми
ки
 Р
Ф с
тр
а
н
а
 о
с
о
бо
 н
е
 н
е
с
е
т уще
р
ба
, е
с
л
и
 то
л
ько
 н
е
 с
чи
та
ть упуще
н
н
о
й в
ыго
ды. Те
м бо
л
е
е
 что
 е
е
 е
ще
 н
ужн
о
 с
о
по
с
та
в
и
ть и
 с
 будущи
ми
 по
те
р
ями
. В
 да
н
н
о
м с
л
уча
е
 Р
о
с
с
и
и
 то
р
о
пи
тьс
я и
 и
дти
 н
а
 н
е
о
пр
а
в
да
н
н
ые
 ус
тупки
 и
 же
р
тв
ы н
е
о
бяза
те
л
ьн
о
. В
 с
в
язи
 с
 эти
м о
с
н
о
в
н
о
й це
л
ью Р
о
с
с
и
и
 яв
л
яе
тс
я н
е
 чл
е
н
с
тв
о
 в
 В
ТО
 л
юбо
й це
н
о
й, а
 и
ме
н
н
о
 до
с
ти
же
н
и
е
 путе
м пр
о
в
е
де
н
и
я пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 о
пти
ма
л
ьн
ых и
 н
а
и
бо
л
е
е
 в
ыго
дн
ых дл
я с
е
бя ус
л
о
в
и
й, ко
то
р
ые
 в
кл
юча
ют:

 1. уча
с
ти
е
 го
с
уда
р
с
тв
а
 в
 р
а
зр
а
бо
тке
 р
е
гул
и
р
ующи
х н
о
р
м ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
;
 2. и
с
кл
юче
н
и
е
 н
е
в
ыго
дн
ых ус
л
о
в
и
й, уще
мл
яющи
х пр
а
в
а
 с
тр
а
н
ы в
 с
фе
р
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
 3. о
бе
с
пе
че
н
и
е
 о
пр
е
де
л
е
н
н
о
й с
те
пе
н
и
 за
щи
ты о
те
че
с
тв
е
н
н
о
го
 пр
о
и
зв
о
дс
тв
а
 в
 ус
л
о
в
и
ях о
ткр
ыто
й (
р
а
зумн
о
)
 эко
н
о
ми
ки
 н
а
 ба
зе
 пр
а
в
и
л
 и
 н
о
р
м В
ТО
;
 4. р
е
а
л
ьн
о
е
 о
бе
с
пе
че
н
и
е
 по
в
ыше
н
и
я до
с
тупа
 н
а
 ми
р
о
в
ые
 р
ын
ки
 то
в
а
р
о
в
 и
 ус
л
уг р
о
с
с
и
йс
ко
й пр
о
дукци
и
 (
ус
л
уг)
;
 5. о
пти
ми
за
ци
я то
р
го
в
о
го
 и
 по
л
и
ти
че
с
ко
го
 р
е
жи
ма
 по
 с
р
а
в
н
е
н
и
ю с
 и
ме
юще
йс
я н
а
 с
е
го
дн
я с
и
туа
ци
е
й с
 уче
то
м р
а
в
н
о
в
е
с
и
я пр
а
в
 и
 о
бяза
н
н
о
с
те
й Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
;
 6. с
о
де
йс
тв
и
е
 го
с
уда
р
с
тв
а
 р
а
зв
и
ти
ю экс
по
р
тн
о
го
 по
те
н
ци
а
л
а
 с
тр
а
н
ы и
 фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
е
 с
о
в
р
е
ме
н
н
о
й с
тр
уктур
ы р
о
с
с
и
йс
ко
го
 экс
по
р
та
;
 7. до
с
тупн
о
с
ть Р
о
с
с
и
и
 к ме
ха
н
и
зма
м ме
ждун
а
р
о
дн
ых р
а
зр
е
ше
н
и
й с
по
р
о
в
 в
 то
р
го
в
л
е
;
 8. с
о
зда
н
и
е
 и
н
в
е
с
ти
ци
о
н
н
о
й пр
и
в
л
е
ка
те
л
ьн
о
с
ти
 р
о
с
с
и
йс
ко
й эко
н
о
ми
ки
, о
с
о
бе
н
н
о
 пр
о
мышл
е
н
н
о
с
ти
, пр
и
в
е
де
н
и
е
 это
го
 пр
о
це
с
с
а
 в
 с
о
о
тв
е
тс
тв
и
е
 с
 н
о
р
ма
ми
 В
ТО
;
 9. по
в
ыше
н
и
е
 в
о
змо
жн
о
с
те
й р
о
с
с
и
йс
ки
х и
н
в
е
с
то
р
о
в
, о
с
о
бе
н
н
о
 в
 фи
н
а
н
с
о
в
о
й с
фе
р
е
;
 10. с
о
зда
н
и
е
 бл
а
го
пр
и
ятн
ых ус
л
о
в
и
й дл
я р
о
с
та
 ур
о
в
н
я ка
че
с
тв
а
 и
 ко
н
кур
е
н
то
с
по
с
о
бн
о
с
ти
 р
о
с
с
и
йс
ко
й пр
о
дукци
и
;
 11. уча
с
ти
е
 в
 р
а
зр
а
бо
тке
 н
о
р
м и
 пр
а
в
и
л
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
 с
 уче
то
м н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ых пр
и
о
р
и
те
то
в
 с
тр
а
н
ы;
 12. по
в
ыше
н
и
е
 и
ми
джа
 и
 р
е
йти
н
га
 Р
Ф в
 в
о
пр
о
с
а
х ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
.

Пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 к В
ТО
 — это
 в
хо
жде
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 в
 с
л
о
жи
в
шуюс
я с
и
с
те
му в
 пр
а
кти
ке
 н
о
р
ма
ти
в
н
о
го
 и
 а
дми
н
и
с
тр
а
ти
в
н
о
го
 упр
а
в
л
е
н
и
я и
 р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
я МЭО
. Да
н
н
ый ша
г о
зн
а
ча
е
т в
с
тупл
е
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 в
 с
и
с
те
му де
йс
тв
ующи
х пр
а
в
и
л
 р
е
а
л
и
за
ци
и
 то
в
а
р
о
в
 и
 ус
л
уг н
а
 гл
о
ба
л
ьн
о
м ми
р
о
в
о
м р
ын
ке
. Бе
з н
е
го
 ус
пе
шн
о
е
 фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
е
 и
 р
е
а
л
и
за
ци
я с
о
в
р
е
ме
н
н
ых пр
о
гр
е
с
с
и
в
н
ых эко
н
о
ми
че
с
ки
х н
а
чи
н
а
н
и
й и
 р
е
фо
р
м в
 н
а
ше
й с
тр
а
н
е
 в
р
яд л
и
 мо
же
т быть в
о
змо
жн
ым, а
 о
р
га
н
и
за
ци
я в
н
е
шн
е
й то
р
го
в
л
и
 о
ка
же
тс
я в
 тр
удн
ых ус
л
о
в
и
ях дл
я р
е
а
л
и
за
ци
и
 и
 р
а
зв
и
ти
я.

Н
е
л
ьзя н
е
 о
бр
а
ти
ть в
н
и
ма
н
и
я н
а
 то
, что
 Р
о
с
с
и
я мн
о
го
 л
е
т пыта
л
а
с
ь в
с
тупи
ть в
о
 В
с
е
ми
р
н
ую то
р
го
в
ую о
р
га
н
и
за
ци
ю. Н
о
 в
в
и
ду р
а
зл
и
чн
ых пр
и
чи
н
 и
 и
з-за
 р
а
зл
и
чн
ых ко
н
фл
и
кто
в
 и
 н
е
до
го
в
о
р
е
н
н
о
с
те
й н
е
 мо
гл
а
 это
 с
де
л
а
ть. В
 2011 г. Р
о
с
с
и
я с
та
л
а
 чл
е
н
о
м В
с
е
ми
р
н
о
й то
р
го
в
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
, н
а
 че
м в
за
и
мо
о
тн
о
ше
н
и
я с
 В
ТО
 и
з с
та
ди
и
 в
с
тупл
е
н
и
я пе
р
е
шл
и
 н
а
 н
о
в
ый эта
п с
о
тр
удн
и
че
с
тв
а
.

Р
о
с
с
и
я по
да
л
а
 за
яв
ку н
а
 в
с
тупл
е
н
и
е
 в
о
 В
с
е
ми
р
н
ую то
р
го
в
ую о
р
га
н
и
за
ци
ю в
 и
юн
е
 1993 г., а
 в
с
тупи
л
а
 л
и
шь в
 2011 г. Это
 о
бус
л
о
в
л
е
н
о
 мн
о
ги
ми
 фа
кто
р
а
ми
. О
дн
и
м и
з н
и
х яв
л
яе
тс
я то
, что
, по
 пр
а
в
и
л
а
м да
н
н
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
, Р
о
с
с
и
я о
бяза
н
а
 до
го
в
о
р
и
тьс
я о
 с
в
о
е
м чл
е
н
с
тв
е
 в
 это
й ме
ждун
а
р
о
дн
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
 с
о
 в
с
е
ми
 с
тр
а
н
а
ми
-уча
с
тн
и
ца
ми
. И
ме
н
н
о
 и
з-за
 это
го
 пр
о
це
с
с
 в
с
тупл
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 в
о
 В
с
е
ми
р
н
ую то
р
го
в
ую о
р
га
н
и
за
ци
ю за
н
ял
 та
к мн
о
го
 в
р
е
ме
н
и
. По
ми
мо
 н
а
зв
а
н
н
о
й пр
о
бл
е
мы мо
жн
о
 в
ыде
л
и
ть е
ще
 о
дн
у. С
уть е
е
 за
кл
юча
е
тс
я в
 то
м, что
 Р
о
с
с
и
я до
л
жн
а
 был
а
 с
н
ять о
гр
а
н
и
че
н
и
я н
а
 по
с
та
в
ки
 то
в
а
р
о
в
 и
з-за
 р
убе
жа
. Пр
и
в
е
с
ти
 это
 мо
же
т к то
му, что
 р
о
с
с
и
йс
ки
е
 то
в
а
р
ы о
ка
жутс
я н
е
ко
н
кур
е
н
то
с
по
с
о
бн
ыми
 ка
к с
 о
че
н
ь ка
че
с
тв
е
н
н
о
й за
па
дн
о
й пр
о
дукци
е
й, та
к и
 с
 о
че
н
ь де
ше
в
о
й ки
та
йс
ко
й.

Го
в
о
р
я о
 в
за
и
мо
о
тн
о
ше
н
и
ях Р
о
с
с
и
и
 и
 В
с
е
ми
р
н
о
й то
р
го
в
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
, н
а
до
 с
ка
за
ть, что
 н
а
и
бо
л
е
е
 тр
удн
ые
 пе
р
е
го
в
о
р
ы в
е
л
и
с
ь с
 С
ША
, Е
в
р
о
с
о
юзо
м и
 Ки
та
е
м. По
с
л
е
 то
го
 ка
к Р
о
с
с
и
я по
дде
р
жа
л
а
 Ки
о
тс
ки
й пр
о
то
ко
л
, р
а
зн
о
гл
а
с
и
я с
 Е
в
р
о
с
о
юзо
м уда
л
о
с
ь ур
е
гул
и
р
о
в
а
ть. А
 в
о
т пе
р
е
го
в
о
р
ы с
 С
ША
 в
 с
в
о
ю о
че
р
е
дь в
е
л
и
с
ь в
 те
че
н
и
е
 6 л
е
т. С
уще
с
тв
о
в
а
л
и
 р
а
зн
о
гл
а
с
и
я, н
о
 о
с
н
о
в
н
ые
 и
з н
и
х ка
с
а
л
и
с
ь:

 • фи
н
а
н
с
о
в
ых р
ын
ко
в
;
 • по
с
та
в
о
к в
 Р
Ф с
е
л
ьс
ко
хо
зяйс
тв
е
н
н
о
й пр
о
дукци
и
;
 • за
щи
ты пр
а
в
 и
н
те
л
л
е
ктуа
л
ьн
о
й с
о
бс
тв
е
н
н
о
с
ти
.

В
 р
а
мка
х с
е
с
с
и
и
 А
зи
а
тс
ко
-Ти
хо
о
ке
а
н
с
ко
го
 фо
р
ума
 в
 Ха
н
о
е
 Р
о
с
с
и
я и
 С
ША
 по
дпи
с
а
л
и
 пр
о
то
ко
л
 о
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
и
 Р
Ф к В
ТО
 20 н
о
ябр
я 2006 г. Н
а
 2008 г. Гр
узи
я о
с
та
в
а
л
а
с
ь е
ди
н
с
тв
е
н
н
о
й с
тр
а
н
о
й, пр
е
пятс
тв
ующе
й в
с
тупл
е
н
и
ю Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
, н
о
 в
 а
в
гус
те
 2008-го
 в
с
тупл
е
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
 был
о
 о
тл
о
же
н
о
 н
а
 н
е
о
пр
е
де
л
е
н
н
ый с
р
о
к в
 с
в
язи
 с
 о
бо
с
тр
е
н
и
е
м с
и
туа
ци
и
 н
а
 Ка
в
ка
зе
. Та
кже
 о
дн
и
м и
з о
с
л
о
жн
е
н
и
й в
с
тупл
е
н
и
я с
та
л
 ми
р
о
в
о
й кр
и
зи
с
, ко
то
р
ый за
с
та
в
и
л
 за
дума
тьс
я мн
о
же
с
тв
о
 с
тр
а
н
 н
е
 о
 с
в
о
бо
дн
о
й то
р
го
в
л
е
, а
 о
 же
с
тко
м р
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
и
 с
в
о
е
й эко
н
о
ми
ки
. В
 и
юн
е
 2009 г. н
а
 за
с
е
да
н
и
и
 ме
жго
с
уда
р
с
тв
е
н
н
о
го
 с
о
в
е
та
 Е
в
р
А
зЭС
 в
 Мо
с
кв
е
 пр
е
мье
р
-ми
н
и
с
тр
 Р
о
с
с
и
и
 В
.В
. Пути
н
 с
де
л
а
л
 о
фи
ци
а
л
ьн
о
е
 за
яв
л
е
н
и
е
 о
 пр
е
кр
а
ще
н
и
и
 и
н
ди
в
и
дуа
л
ьн
ых пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 по
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
ю Р
о
с
с
и
и
 к В
ТО
. Та
кже
 о
н
 о
бъяв
и
л
, что
 в
 пе
р
е
го
в
о
р
а
х по
 в
с
тупл
е
н
и
ю в
 В
ТО
 с
 1 ян
в
а
р
я 2010 г. Р
о
с
с
и
я буде
т уча
с
тв
о
в
а
ть в
 р
а
мка
х Е
ди
н
о
го
 та
мо
же
н
н
о
го
 с
о
юза
 Р
о
с
с
и
и
, Бе
л
а
р
ус
и
 и
 Ка
за
хс
та
н
а
. Та
мо
же
н
н
ый с
о
юз яв
л
ял
с
я бо
л
ьши
м пр
е
пятс
тв
и
е
м по
 в
с
тупл
е
н
и
ю, та
к ка
к в
 В
ТО
 мо
гут в
с
тупа
ть то
л
ько
 с
тр
а
н
ы, а
 н
е
 с
о
юзы. Н
а
 с
л
е
дующи
х эта
па
х пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 о
пять в
о
зн
и
кл
и
 ко
н
фл
и
кты с
 Гр
узи
е
й по
 в
с
тупл
е
н
и
ю Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
. В
 ко
н
це
 ян
в
а
р
я 2011 г. Па
с
ка
л
ь Л
а
ми
 за
яв
л
ял
 о
 то
м, что
 у Р
о
с
с
и
и
 е
с
ть ша
н
с
ы в
с
тупи
ть в
 В
ТО
 в
 2011 г. Дл
я это
го
 н
е
о
бхо
ди
мо
 был
о
 р
е
ши
ть пр
о
бл
е
му с
 Гр
узи
е
й, и
 с
уще
с
тв
о
в
а
л
о
 дв
а
 с
по
с
о
ба
:

 • Р
о
с
с
и
и
 н
е
о
бхо
ди
мо
 был
о
 н
а
бр
а
ть го
л
о
с
а
 дв
ух тр
е
те
й уча
с
тн
и
ко
в
 о
р
га
н
и
за
ци
и
 дл
я в
с
тупл
е
н
и
я в
 В
ТО
;
 • те
 с
тр
а
н
ы, с
 ко
то
р
ыми
 у Р
о
с
с
и
и
 уже
 и
ме
ютс
я до
го
в
о
р
е
н
н
о
с
ти
 о
 в
с
тупл
е
н
и
и
 в
 В
ТО
, мо
гут о
ка
за
ть да
в
л
е
н
и
е
 н
а
 Гр
узи
ю о
 по
л
о
жи
те
л
ьн
о
м р
е
ше
н
и
и
 в
о
пр
о
с
а
.

Пр
о
бл
е
ма
 р
е
ши
л
а
с
ь о
с
е
н
ью 2011 г., ко
гда
 по
д н
а
жи
мо
м Е
в
р
о
с
о
юза
 и
 пр
и
 по
с
р
е
дн
и
че
с
тв
е
 Шв
е
йца
р
и
и
 Гр
узи
я с
о
гл
а
с
и
л
а
с
ь пус
ти
ть Р
о
с
с
и
ю в
 о
р
га
н
и
за
ци
ю. 18 н
о
ябр
я 2011 г. пр
е
зи
де
н
т Гр
узи
и
 утв
е
р
ди
л
 с
о
о
тв
е
тс
тв
ующи
е
 с
о
гл
а
ше
н
и
я, и
 по
с
л
е
дн
е
е
 пр
е
пятс
тв
и
е
 н
а
 пути
 в
с
тупл
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
 был
о
 с
н
ято
.16 де
ка
бр
я 2011 г. пр
е
дс
е
да
те
л
ь пр
а
в
и
те
л
ьс
тв
а
 Р
о
с
с
и
и
 В
л
а
ди
ми
р
 Пути
н
 по
дпи
с
а
л
 пр
о
то
ко
л
 о
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
и
 Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
, по
с
л
е
 че
го
 Ми
н
и
с
те
р
с
ка
я ко
н
фе
р
е
н
ци
я в
 Же
н
е
в
е
 о
ко
н
ча
те
л
ьн
о
 о
до
бр
и
л
а
 в
с
тупл
е
н
и
е
 с
тр
а
н
ы в
 В
ТО
.

2.2 Ме
ждун
а
р
о
дн
а
я то
р
го
в
л
я в
 Р
о
с
с
и
и
 по
с
л
е
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я к В
ТО

22 а
в
гус
та
 2012 го
да
 Р
о
с
с
и
я с
та
л
а
 чл
е
н
о
м В
с
е
ми
р
н
о
й то
р
го
в
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
. Н
а
 мо
й в
згл
яд, н
е
о
бхо
ди
мо
 по
н
ять ка
ко
в
ы по
с
л
е
дс
тв
и
я да
н
н
о
го
 чл
е
н
с
тв
а
 дл
я р
о
с
с
и
йс
ко
й эко
н
о
ми
ки
 в
 це
л
о
м и
 дл
я о
тде
л
ьн
ых о
тр
а
с
л
е
й хо
зяйс
тв
а
 в
 ча
с
тн
о
с
ти
.Н
а
 с
е
го
дн
яшн
и
й де
н
ь чл
е
н
а
ми
 В
ТО
 яв
л
яютс
я 159 с
тр
а
н
, чи
с
л
о
 ко
то
р
ых с
 ка
ждым го
до
м р
а
с
те
т. Чл
е
н
с
тв
о
 в
 В
ТО
 да
е
т хо
р
о
ши
е
 пе
р
с
пе
кти
в
ы дл
я р
а
зв
и
ти
я н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ых эко
н
о
ми
к. В
ТО
 — это
 о
р
га
н
и
за
ци
я, ко
то
р
а
я р
а
зр
а
ба
тыв
а
е
т ме
ждун
а
р
о
дн
ые
 пр
а
в
и
л
а
 то
р
го
в
л
и
 ме
жду с
тр
а
н
а
ми
. Е
е
 де
яте
л
ьн
о
с
ть с
по
с
о
бс
тв
уе
т упо
р
ядо
чи
в
а
н
и
ю пр
о
це
с
с
о
в
 то
р
го
в
л
и
 в
 р
а
мка
х ме
ждун
а
р
о
дн
о
й эко
н
о
ми
че
с
ко
й с
и
с
те
мы, а
 та
кже
 ур
е
гул
и
р
о
в
а
н
и
ю с
по
р
о
в
 ме
жду пр
а
в
и
те
л
ьс
тв
а
ми
 с
тр
а
н
-уча
с
тн
и
ко
в
, с
в
яза
н
н
ых с
 то
р
го
в
л
е
й. Чл
е
н
с
тв
о
 Р
о
с
с
и
йс
ко
й Фе
де
р
а
ци
и
 в
 В
ТО
 пр
е
в
р
а
ща
е
т е
ё по
 н
а
с
то
яще
му в
о
 в
с
е
ми
р
н
ую то
р
го
в
ую о
р
га
н
и
за
ци
ю, та
к ка
к н
а
ша
 с
тр
а
н
а
 яв
л
яе
тс
я кр
упн
е
йши
м по
 те
р
р
и
то
р
и
и
 го
с
уда
р
с
тв
о
м ми
р
а
 (
17,1 мл
н
. км;)
 и
 о
бл
а
да
е
т в
ыс
о
ки
м эко
н
о
ми
че
с
ки
м (
пр
о
мышл
е
н
н
ым, с
е
л
ьс
ко
хо
зяйс
тв
е
н
н
ым и
 пр
и
р
о
дн
о
-р
е
с
ур
с
н
ым)
 по
те
н
ци
а
л
о
м.

Н
а
 до
л
ю с
тр
а
н
-чл
е
н
о
в
 В
с
е
ми
р
н
о
й то
р
го
в
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
 пр
и
хо
ди
л
о
с
ь 95% в
с
е
й ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
. С
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
е
м Р
о
с
с
и
и
 – ци
фр
а
 в
ыр
о
с
л
а
 до
 98%. Др
уги
ми
 с
л
о
в
а
ми
, по
чти
 в
с
я ме
ждун
а
р
о
дн
а
я то
р
го
в
л
я с
 2012 го
да
 о
с
уще
с
тв
л
яе
тс
я в
 пр
а
в
о
в
ых р
а
мка
х В
ТО
.

С
р
е
ди
 экс
пе
р
то
в
 о
це
н
и
в
а
ющи
х пр
о
це
с
с
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 к В
ТО
 в
ыде
л
яютс
я ка
к с
то
р
о
н
н
и
ки
, та
к и
 пр
о
ти
в
н
и
ки
 чл
е
н
с
тв
а
 н
а
ше
го
 го
с
уда
р
с
тв
а
 в
 это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
.

С
то
р
о
н
н
и
ки
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я о
тме
ча
ют, что
 Р
о
с
с
и
ю по
с
л
е
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я к В
ТО
 ждут по
л
о
жи
те
л
ьн
ые
 и
зме
н
е
н
и
я, ка
к эко
н
о
ми
че
с
ко
го
, та
к и
 по
л
и
ти
че
с
ко
го
 ха
р
а
кте
р
а
. По
 и
х мн
е
н
и
ю, с
 по
л
и
ти
че
с
ко
й то
чки
 зр
е
н
и
я в
ыи
гр
ыш о
че
в
и
де
н
. Н
а
ша
 с
тр
а
н
а
 в
хо
ди
т в
 бо
л
ьши
н
с
тв
о
 в
л
и
яте
л
ьн
ых ме
ждун
а
р
о
дн
ых эко
н
о
ми
че
с
ки
х и
 по
л
и
ти
че
с
ки
х о
р
га
н
и
за
ци
й, с
р
е
ди
 ко
то
р
ых в
ыде
л
яютс
я МВ
Ф, «Бо
л
ьша
я в
о
с
ьме
р
ка
», А
ТЭС
 и
 др
. О
дн
а
ко
 Р
о
с
с
и
я был
а
 н
е
ки
м и
зго
е
м в
 с
фе
р
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
ых о
тн
о
ше
н
и
й, та
к ка
к до
л
го
е
 в
р
е
мя н
е
 яв
л
ял
а
с
ь чл
е
н
о
м В
ТО
 – о
р
га
н
и
за
ци
и
, ко
то
р
а
я о
хв
а
тыв
а
е
т в
н
е
шн
е
эко
н
о
ми
че
с
кую де
яте
л
ьн
о
с
ть пр
а
кти
че
с
ки
 в
с
е
х го
с
уда
р
с
тв
 ми
р
а
, с
 н
а
с
е
л
е
н
и
е
м пр
е
в
ыша
ющи
м ше
с
ть ми
л
л
и
а
р
до
в
 че
л
о
в
е
к. У Р
о
с
с
и
йс
ко
й Фе
де
р
а
ци
и
 по
с
л
е
 пр
и
с
о
е
ди
н
е
н
и
я к В
ТО
 по
яв
и
л
с
я до
с
туп к ме
ха
н
и
зму это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
, с
по
с
о
бс
тв
ующе
му р
а
зр
е
ше
н
и
е
 с
по
р
о
в
, с
в
яза
н
н
ых с
 ди
с
кр
и
ми
н
а
ци
е
й в
 то
р
го
в
л
е
. В
а
жн
о
 о
тме
ти
ть, что
 н
а
ша
 с
тр
а
н
а
 по
л
учи
л
а
 в
о
змо
жн
о
с
ть о
тс
та
и
в
а
ть с
в
о
и
 н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ые
 и
н
те
р
е
с
ы в
 р
а
мка
х мн
о
го
с
то
р
о
н
н
и
х пе
р
е
го
в
о
р
о
в
 пр
и
 р
а
зр
а
бо
тке
 н
о
в
ых пр
а
в
и
л
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
.

С
 эко
н
о
ми
че
с
ко
й то
чки
 зр
е
н
и
я Р
о
с
с
и
я, та
кже
 по
л
учи
л
а
 о
пр
е
де
л
е
н
н
ые
 пр
е
и
муще
с
тв
а
. В
а
жн
е
йши
м по
л
о
жи
те
л
ьн
ым мо
ме
н
то
м яв
л
яе
тс
я с
н
и
же
н
и
е
 та
мо
же
н
н
ых по
шл
и
н
. В
 р
е
зул
ьта
те
 это
го
 це
н
ы н
а
 и
мпо
р
тн
ые
 то
в
а
р
ы, ка
к о
пто
в
ые
, та
к и
 р
о
зн
и
чн
ые
 мо
гут с
н
и
зи
тьс
я. С
н
и
же
н
и
е
 экс
по
р
тн
ых по
шл
и
н
, в
е
р
о
ятн
е
е
 в
с
е
го
 пр
и
в
е
де
т к ув
е
л
и
че
н
и
ю р
о
с
с
и
йс
ко
го
 экс
по
р
та
.

Ув
е
л
и
че
н
и
е
 о
бъе
мо
в
 и
мпо
р
та
 по
в
ыс
и
т ко
н
кур
е
н
ци
ю н
а
 в
н
утр
е
н
н
е
м р
о
с
с
и
йс
ко
м р
ын
ке
. В
 с
в
язи
 с
 эти
м, р
о
с
с
и
йс
ки
е
 то
в
а
р
ы, та
кже
, с
та
н
ут де
ше
в
л
е
. Ка
к с
л
е
дс
тв
и
е
, у р
о
с
с
и
йс
ки
х пр
о
и
зв
о
ди
те
л
е
й по
яв
и
тс
я с
ти
мул
 к ул
учше
н
и
ю ка
че
с
тв
а
 пр
о
и
зв
о
ди
мо
й пр
о
дукци
и
.В
с
тупл
е
н
и
е
 в
 В
ТО
 по
в
л
и
яе
т та
кже
 н
а
 экс
по
р
т. Пр
о
в
е
де
н
и
е
 по
л
и
ти
ки
 фр
и
тр
е
де
р
с
тв
а
, в
 ча
с
тн
о
с
ти
, с
н
и
же
н
и
е
 с
та
в
о
к та
мо
же
н
н
ых по
шл
и
н
 н
а
 экс
по
р
ти
р
уе
мые
 то
в
а
р
ы по
зв
о
л
и
т ув
е
л
и
чи
ть то
р
го
в
ые
 о
бъе
мы, что
 в
 с
в
о
ю о
че
р
е
дь пр
и
н
е
с
е
т до
по
л
н
и
те
л
ьн
ый до
хо
д, ка
к н
а
 н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
м, та
к и
 и
н
ди
в
и
дуа
л
ьн
о
м ур
о
в
н
е
. С
л
е
дуе
т та
кже
 о
тме
ти
ть, что
 по
с
л
е
 в
с
тупл
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
, н
а
шу с
тр
а
н
у о
жи
да
е
т ув
е
л
и
че
н
и
е
 и
н
о
с
тр
а
н
н
ых и
н
в
е
с
ти
ци
й, а
 та
к же
 пр
о
н
и
кн
о
в
е
н
и
е
 и
н
о
с
тр
а
н
н
ых ко
мпа
н
и
й, за
и
н
те
р
е
с
о
в
а
н
н
ых в
 н
а
йме
 ме
с
тн
ых жи
те
л
е
й, бл
а
го
да
р
я че
му и
х за
р
пл
а
ты в
о
зр
а
с
тут.

Мн
о
ги
е
 экс
пе
р
ты с
 до
л
е
й пе
с
с
и
ми
зма
 о
тр
е
а
ги
р
о
в
а
л
и
 н
а
 н
о
в
о
с
ть о
 в
с
тупл
е
н
и
и
 Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
.

С
н
и
же
н
и
е
 та
мо
же
н
н
ых по
шл
и
н
 по
 и
х мн
е
н
и
ю, мо
же
т и
ме
ть и
 н
е
га
ти
в
н
ые
 по
с
л
е
дс
тв
и
я. И
н
о
с
тр
а
н
н
ых то
в
а
р
о
в
 буде
т в
в
о
зи
тьс
я бо
л
ьше
 — с
л
е
до
в
а
те
л
ьн
о
, мо
же
т с
н
и
зи
тьс
я р
е
а
л
и
за
ци
я р
о
с
с
и
йс
ко
й пр
о
дукци
и
. Экс
пе
р
ты пр
е
дупр
е
жда
ют о
 па
губн
ых пе
р
с
пе
кти
в
а
х дл
я о
тр
а
с
л
е
й о
бр
а
ба
тыв
а
юще
й пр
о
мышл
е
н
н
о
с
ти
. В
 ка
че
с
тв
е
 пр
и
ме
р
а
 мы пр
и
в
е
де
м с
и
туа
ци
ю, ко
то
р
а
я мо
же
т с
л
о
жи
тьс
я в
 а
в
то
мо
би
л
е
с
тр
о
е
н
и
и
 Р
о
с
с
и
и
. В
с
тупл
е
н
и
е
 в
 В
ТО
 по
в
л
е
че
т за
 с
о
бо
й о
тме
н
у ге
н
е
р
а
л
ьн
ых с
та
в
о
к та
мо
же
н
н
ых по
шл
и
н
, ко
то
р
ые
 де
йс
тв
уют в
 це
л
ях по
дде
р
жки
 о
те
че
с
тв
е
н
н
о
го
 пр
о
и
зв
о
ди
те
л
я. Чл
е
н
ы это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
 уже
 с
е
йча
с
 тр
е
буют и
х о
тме
н
ы. А
 это
, в
 с
в
о
ю о
че
р
е
дь, в
ызо
в
е
т пр
и
то
к в
 с
тр
а
н
у и
мпо
р
тн
ых ма
ши
н
 по
 бо
л
е
е
 до
с
тупн
ым це
н
а
м и
 бо
л
е
е
 в
ыс
о
ко
го
 ка
че
с
тв
а
. Мн
о
ги
е
 р
о
с
с
и
йс
ки
е
 ко
мпа
н
и
и
, в
е
р
о
ятн
е
е
 в
с
е
го
, о
ка
жутс
я н
е
ко
н
кур
е
н
то
с
по
с
о
бн
ыми
, что
 мо
же
т пр
и
в
е
с
ти
 к с
о
кр
а
ще
н
и
ю о
те
че
с
тв
е
н
н
о
го
 пр
о
и
зв
о
дс
тв
а
 — и
 ка
к с
л
е
дс
тв
и
е
, с
о
кр
а
ще
н
и
ю р
а
бо
чи
х ме
с
т, пр
е
жде
 в
с
е
го
 н
а
 пр
е
дпр
и
яти
ях с
 н
и
зки
м те
хн
о
л
о
ги
че
с
ки
м ур
о
в
н
е
м и
 в
ыс
о
ко
й с
е
бе
с
то
и
мо
с
тью пр
о
дукци
и
, ко
то
р
ых в
 Р
о
с
с
и
и
 бе
с
чи
с
л
е
н
н
о
е
 мн
о
же
с
тв
о
.

Экс
пе
р
ты в
ыде
л
яют е
ще
 р
яд н
е
га
ти
в
н
ых по
с
л
е
дс
тв
и
й в
с
тупл
е
н
и
я Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
, в
 ча
с
тн
о
с
ти
:

 • пр
е
в
р
а
ще
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 в
 с
ыр
ье
в
о
й пр
и
да
то
к р
а
зв
и
тых с
тр
а
н
-чл
е
н
о
в
 В
ТО
;
 • по
гл
о
ще
н
и
е
 ме
л
ки
х о
те
че
с
тв
е
н
н
ых фи
н
а
н
с
о
в
ых ко
мпа
н
и
й;
 • и
н
в
е
с
ти
ци
о
н
н
ый кр
и
зи
с
;
 • кр
и
зи
с
 в
 с
о
ци
а
л
ьн
о
й с
фе
р
е
, в
 ча
с
тн
о
с
ти
, с
н
и
же
н
и
е
 ур
о
в
н
я жи
зн
и
 н
а
с
е
л
е
н
и
я, р
о
с
т бе
зр
а
бо
ти
цы и
 др
.;
 • пр
о
до
в
о
л
ьс
тв
е
н
н
а
я за
в
и
с
и
мо
с
ть; кр
и
зи
с
 пр
о
мышл
е
н
н
о
й по
л
и
ти
ки
 Р
о
с
с
и
и
 (
В
ТО
 о
пр
е
де
л
яе
т пр
о
мышл
е
н
н
ую по
л
и
ти
ку)
;
 • ус
и
л
е
н
и
е
 р
о
л
и
 и
 ме
с
та
 тр
а
н
с
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ых ко
р
по
р
а
ци
й в
 эко
н
о
ми
ке
 Р
о
с
с
и
и
;
 • р
о
с
т тр
удо
в
о
й ми
гр
а
ци
и
 и
 др
.

 

Н
е
ко
то
р
ые
 уче
н
ые
 с
чи
та
ют, что
 де
яте
л
ьн
о
с
ть ме
ждун
а
р
о
дн
ых о
р
га
н
и
за
ци
й, в
 то
м чи
с
л
е
 и
 В
ТО
, с
по
с
о
бс
тв
уя р
а
зв
и
ти
ю пр
о
це
с
с
о
в
 гл
о
ба
л
и
за
ци
и
, о
ка
зыв
а
е
т в
л
и
ян
и
е
, та
кже
, н
а
 с
ти
р
а
н
и
е
 этн
о
кул
ьтур
н
ых гр
а
н
и
ц ме
жду с
тр
а
н
а
ми
 и
 н
а
ци
ями
. В
 с
в
язи
 с
 эти
м, те
р
яютс
я р
а
зл
и
чи
я ме
жду тр
а
ди
ци
ями
 и
 о
быча
ями
 н
а
р
о
до
в
.

О
дн
а
ко
 о
 ка
ки
х-то
 ка
р
ди
н
а
л
ьн
ых и
зме
н
е
н
и
ях в
 бл
и
жа
йше
е
 в
р
е
мя го
в
о
р
и
ть е
ще
 по
ка
 р
а
н
о
. Р
е
а
л
ьн
ые
 и
зме
н
е
н
и
я о
т в
с
тупл
е
н
и
я н
а
ше
й с
тр
а
н
ы в
 В
ТО
 с
та
н
ут пр
о
и
с
хо
ди
ть н
е
 р
а
н
ьше
, че
м че
р
е
з н
е
с
ко
л
ько
 л
е
т. Е
с
л
и
 в
е
р
и
ть пр
о
гн
о
за
м за
р
убе
жн
ых с
пе
ци
а
л
и
с
то
в
, то
 о
н
и
 о
бн
а
де
жи
в
а
ющи
е
. По
 да
н
н
ым В
с
е
ми
р
н
о
го
 ба
н
ка
, в
с
тупл
е
н
и
е
 Р
о
с
с
и
и
 в
 В
ТО
 пе
р
в
ые
 тр
и
 го
да
 буде
т пр
и
н
о
с
и
ть с
тр
а
н
е
 о
ко
л
о
 3,3% В
В
П е
же
го
дн
о
. А
 че
р
е
з де
с
ять л
е
т в
ыго
да
 мо
же
т ув
е
л
и
чи
тьс
я до
 11% В
В
П, это
 о
ко
л
о
 162 ми
л
л
и
а
р
до
в
 до
л
л
а
р
о
в
.

За
кл
юче
н
и
е

Н
а
ча
л
о
 ХХI с
то
л
е
ти
я н
е
с
е
т в
 с
е
бе
 ка
к н
о
в
ые
 те
н
де
н
ци
и
, н
а
пр
а
в
л
е
н
и
я и
 фо
р
мы р
а
зв
и
ти
я с
о
в
р
е
ме
н
н
о
й ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ки
, с
в
яза
н
н
ые
, пр
е
жде
 в
с
е
го
, с
 е
е
 р
а
с
туще
й гл
о
ба
л
и
за
ци
е
й, та
к и
 н
о
в
ые
 пр
о
бл
е
мы и
 пр
о
ти
в
о
р
е
чи
я. Пр
о
це
с
с
 гл
о
ба
л
и
за
ци
и
 ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ки
 пр
е
дъяв
л
яе
т ка
че
с
тв
е
н
н
о
 н
о
в
ые
 тр
е
бо
в
а
н
и
я к с
и
с
те
ме
 ме
ждун
а
р
о
дн
ых о
р
га
н
и
за
ци
й, пр
е
жде
 в
с
е
го
 к те
м и
з н
и
х, ко
то
р
ые
 фа
кти
че
с
ки
 яв
л
яютс
я о
р
га
н
и
за
ци
ями
 о
бще
ми
р
о
в
о
го
, гл
о
ба
л
ьн
о
го
 ма
с
шта
ба
. С
уще
с
тв
е
н
н
ую, в
о
 мн
о
го
м о
пр
е
де
л
яющую р
о
л
ь в
 пр
о
це
с
с
е
 гл
о
ба
л
и
за
ци
и
 ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ки
 и
гр
а
е
т В
ТО
.

С
 уче
то
м пр
и
н
яти
я в
 2012 го
ду в
 с
о
с
та
в
 это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
 Р
о
с
с
и
и
 до
л
я с
тр
а
н
 — уча
с
тн
и
ц В
ТО
 в
 ми
р
о
в
о
й то
р
го
в
л
е
 то
в
а
р
а
ми
 ув
е
л
и
чи
в
а
е
тс
я по
чти
 до
 98%.По
это
му мо
жн
о
 с
ка
за
ть, что
 пр
а
кти
че
с
ки
 в
с
я ми
р
о
в
а
я то
р
го
в
л
я пр
о
и
с
хо
ди
т в
 р
а
мка
х В
ТО
.

Мо
жн
о
 с
ка
за
ть, что
 н
а
 пр
о
тяже
н
и
и
 эти
х пяти
 де
с
яти
л
е
ти
й в
 зн
а
чи
те
л
ьн
о
й ме
р
е
 был
а
 пр
е
о
до
л
е
н
а
 те
н
де
н
ци
я к ус
и
л
е
н
и
ю пр
о
те
кци
о
н
и
зма
, го
с
по
дс
тв
о
в
а
в
ша
я в
 пе
р
и
о
д ме
жду дв
умя ми
р
о
в
ыми
 в
о
йн
а
ми
, а
 ча
с
ти
чн
о
 и
 по
с
л
е
 в
то
р
о
й ми
р
о
в
о
й в
о
йн
ы. Р
е
зул
ьта
то
м яв
и
л
с
я ди
н
а
ми
чн
ый р
о
с
т ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
. О
дн
а
ко
 к н
а
ча
л
у ХХI с
то
л
е
ти
я В
ТО
 н
е
 уда
л
о
с
ь р
а
зр
е
ши
ть в
с
е
х пр
о
ти
в
о
р
е
чи
й и
 пр
о
бл
е
м ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
. Н
а
пр
о
ти
в
, по
яв
и
л
и
с
ь н
о
в
ые
 пр
о
бл
е
мы, с
в
яза
н
н
ые
, в
 ча
с
тн
о
с
ти
, с
 гл
о
ба
л
и
за
ци
е
й ми
р
о
в
о
й эко
н
о
ми
ки
.

О
тме
ча
я н
е
о
дн
о
зн
а
чн
о
с
ть о
це
н
о
к де
яте
л
ьн
о
с
ти
 В
ТО
, с
л
е
дуе
т по
дче
р
кн
уть, что
 в
 н
а
с
то
яще
е
 в
р
е
мя с
уще
с
тв
уе
т це
л
о
е
 н
а
пр
а
в
л
е
н
и
е
, о
бъе
ди
н
яюще
е
 те
о
р
е
ти
ко
в
 и
 по
л
и
ти
ко
в
-пр
а
кти
ко
в
, в
ыс
тупа
ющи
х пр
о
ти
в
 л
и
бе
р
а
л
и
за
ци
и
 ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
 и
 то
го
 до
ми
н
и
р
ующе
го
 по
л
о
же
н
и
я, ко
то
р
о
е
 в
 это
м пр
о
це
с
с
е
 за
н
и
ма
е
т н
е
 то
л
ько
 В
ТО
, н
о
 и
 др
уги
е
 ме
ждун
а
р
о
дн
ые
 эко
н
о
ми
че
с
ки
е
 о
р
га
н
и
за
ци
и
. По
 и
х мн
е
н
и
ю, л
и
бе
р
а
л
и
за
ци
я ме
ждун
а
р
о
дн
о
й то
р
го
в
л
и
 ухудша
е
т эко
н
о
ми
че
с
ко
е
 по
л
о
же
н
и
е
 бе
дн
е
йши
х с
л
о
е
в
 н
а
с
е
л
е
н
и
я в
 р
а
зв
и
в
а
ющи
хс
я с
тр
а
н
а
х, в
е
де
т к да
л
ьн
е
йше
му пе
р
е
р
а
с
пр
е
де
л
е
н
и
ю «гл
о
ба
л
ьн
о
го
 ми
р
о
в
о
го
 до
хо
да
» в
 по
л
ьзу с
тр
а
н
 «зо
л
о
то
го
 ми
л
л
и
а
р
да
», о
ткр
ыв
а
е
т до
с
туп к до
с
ти
же
н
и
ям Н
ТП л
и
шь кр
упн
е
йши
м ТН
К и
 в
е
дущи
м с
тр
а
н
а
м ми
р
а
.

Дл
я мн
о
ги
х е
ще
 В
ТО
 яв
л
яе
тс
я н
е
и
зв
е
с
тн
о
й в
е
л
и
чи
н
о
й. Это
 н
е
 уди
в
и
те
л
ьн
о
, в
е
дь в
 о
тл
и
чи
е
 о
т та
ки
х о
р
га
н
и
за
ци
й, ка
к Ме
ждун
а
р
о
дн
ый в
а
л
ютн
ый фо
н
д, де
яте
л
ьн
о
с
ть В
ТО
 н
е
 н
а
гл
ядн
а
: В
ТО
 н
е
 пр
е
до
с
та
в
л
яе
т мн
о
го
ми
л
л
и
а
р
дн
ых кр
е
ди
то
в
, н
е
 уча
с
тв
уе
т в
 фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
и
 те
куще
й эко
н
о
ми
че
с
ко
й по
л
и
ти
ки
 го
с
уда
р
с
тв
. Пр
а
кти
че
с
ки
 в
о
 в
с
е
х с
тр
а
н
а
х ми
р
а
 в
с
тупл
е
н
и
е
 в
 В
ТО
 в
с
тр
е
ча
ют с
 бо
л
ьши
м н
е
до
в
е
р
и
е
м. Те
м н
е
 ме
н
е
е
, ка
ждо
е
 го
с
уда
р
с
тв
о
 о
с
о
зн
а
е
т н
е
о
бхо
ди
мо
с
ть чл
е
н
с
тв
а
 в
 это
й о
р
га
н
и
за
ци
и
. В
 бо
л
ьши
н
с
тв
е
 с
тр
а
н
 это
 за
с
та
в
л
яе
т пр
о
в
о
ди
ть р
е
фо
р
мы и
 де
л
а
е
т эффе
кти
в
н
ыми
 ме
с
тн
ых пр
о
и
зв
о
ди
те
л
е
й, ко
то
р
ым пр
и
хо
ди
тс
я ко
н
кур
и
р
о
в
а
ть с
 и
н
о
с
тр
а
н
ца
ми
.

Что
 ка
с
а
е
тс
я Р
о
с
с
и
и
, то
 пр
о
це
с
с
 в
с
тупл
е
н
и
я в
 В
ТО
 уже
 за
в
е
р
ше
н
. В заключение,я хочу привести цитату А.Кудрина о вступлении России в ВТО : «Наша интеграция в мир нам дает удешевление инвестиций и поддерживает наш рост. Если мы будем дистанцироваться от мировой экономики и задерживать интеграцию в силу ряда в том числе политических событий, наш каждый процент роста будет достигаться дороже …». О
с
та
е
тс
я то
л
ько
 н
а
бл
юда
ть за
 пр
о
и
с
хо
дящи
ми
 и
зме
н
е
н
и
ями
. Хо
че
тс
я в
е
р
и
ть в
 то
, что
 чл
е
н
с
тв
о
 н
а
ше
го
 го
с
уда
р
с
тв
а
 в
 да
н
н
о
й о
р
га
н
и
за
ци
и
 пр
и
в
е
де
т к о
здо
р
о
в
л
е
н
и
ю н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
й эко
н
о
ми
ки
, а
 та
кже
 к ул
учше
н
и
ю с
о
ци
а
л
ьн
о
го
 по
л
о
же
н
и
я Р
о
с
с
и
йс
ко
го
 мн
о
го
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
о
го
 н
а
р
о
да
.

Приложение 1

Список стран-членов ВТО

# Страна год
принятия
1  Австралия 01.01.1995
2  Австрия 01.01.1995
3  Антигуа и Барбуда 01.01.1995
4  Аргентина 01.01.1995
5  Бангладеш 01.01.1995
6  Барбадос 01.01.1995
7  Бахрейн 01.01.1995
8  Белиз 01.01.1995
9  Бельгия 01.01.1995
10  Бразилия 01.01.1995
11  Бруней 01.01.1995
12  Великобритания 01.01.1995
13  Венгрия 01.01.1995
14  Венесуэла 01.01.1995
15  Габон 01.01.1995
16  Гайана 01.01.1995
17  Гана 01.01.1995
18  Германия 01.01.1995
19  Гондурас 01.01.1995
20  Гонконг (зависимая территорияКитая) 01.01.1995
21  Греция 01.01.1995
22  Дания 01.01.1995
23  Доминика 01.01.1995
24  Европейский союз(международная организация) 01.01.1995
25  Замбия 01.01.1995
26  Индия 01.01.1995
27  Индонезия 01.01.1995
28  Ирландия 01.01.1995
29  Исландия 01.01.1995
30  Испания 01.01.1995
31  Италия 01.01.1995
32  Канада 01.01.1995
33  Кения 01.01.1995
34  Коста-Рика 01.01.1995
35  Кот-д’Ивуар 01.01.1995
36  Кувейт 01.01.1995
37  Люксембург 01.01.1995
38  Маврикий 01.01.1995
39  Макао (зависимая территорияКитая) 01.01.1995
40  Малайзия 01.01.1995
41  Мальта 01.01.1995
42  Марокко 01.01.1995
43  Мексика 01.01.1995
44  Мьянма 01.01.1995
45  Намибия 01.01.1995
46  Нигерия 01.01.1995
47  Нидерланды 01.01.1995
48  Новая Зеландия 01.01.1995
49  Норвегия 01.01.1995
50  Пакистан 01.01.1995
51  Парагвай 01.01.1995
52  Перу 01.01.1995
53  Португалия 01.01.1995
54  Румыния 01.01.1995
55  Свазиленд 01.01.1995
56  Сенегал 01.01.1995
57  Сент-Винсент и Гренадины 01.01.1995
58  Сент-Люсия 01.01.1995
59  Сингапур 01.01.1995
60  Словакия 01.01.1995
61  Суринам 01.01.1995
62  США 01.01.1995
63  Таиланд 01.01.1995
64  Танзания 01.01.1995
65  Уганда 01.01.1995
66  Уругвай 01.01.1995
67  Филиппины 01.01.1995
68  Финляндия 01.01.1995
69  Франция 01.01.1995
70  Чехия 01.01.1995
71  Чили 01.01.1995
72  Швеция 01.01.1995
73  Шри-Ланка 01.01.1995
74  ЮАР 01.01.1995
75  Республика Корея 01.01.1995
76  Япония 01.01.1995
77  Тринидад и Тобаго 01.03.1995
78  Зимбабве 05.03.1995
79  Доминиканская Республика 09.03.1995
80  Ямайка 09.03.1995
81  Турция 26.03.1995
82  Тунис 29.03.1995
83  Куба 20.04.1995
84  Израиль 21.04.1995
85  Колумбия 30.04.1995
86  Сальвадор 07.05.1995
87  Ботсвана 31.05.1995
88  Гвинея-Бисау 31.05.1995
89  Джибути 31.05.1995
90  Лесото 31.05.1995
91  Мавритания 31.05.1995
92  Малави 31.05.1995
93  Мали 31.05.1995
94  Мальдивы 31.05.1995
95  Того 31.05.1995
96  ЦАР 31.05.1995
97  Буркина-Фасо 03.06.1995
98  Египет 30.06.1995
99  Польша 01.07.1995
100  Швейцария 01.07.1995
101  Гватемала 21.07.1995
102  Бурунди 23.07.1995
103  Сьерра-Леоне 23.07.1995
104  Кипр 30.07.1995
105  Словения 30.07.1995
106  Монако 26.08.1995
107  Лихтенштейн 01.09.1995
108  Никарагуа 03.09.1995
109  Боливия 12.09.1995
110  Гвинея 25.10.1995
111  Мадагаскар 17.11.1995
112  Камерун 13.12.1995
113  Катар 13.01.1996
114  Фиджи 14.01.1996
115  Эквадор 21.01.1996
116  Гаити 30.01.1996
117  Сент-Китс и Невис 21.02.1996
118  Бенин 22.02.1996
119  Гренада 22.02.1996
120  ОАЭ 10.04.1996
121  Руанда 22.05.1996
122  Папуа — Новая Гвинея 09.06.1996
123  Соломоновы Острова 26.07.1996
124  Чад 19.10.1996
125  Гамбия 23.10.1996
126  Ангола 23.11.1996
127  Болгария 01.12.1996
128  Нигер 13.12.1996
129  ДР Конго 01.01.1997
130  Монголия 29.01.1997
131  Республика Конго 07.03.1997
132  Панама 06.09.1997
133  Киргизия 20.12.1998
134  Латвия 10.02.1999
135  Эстония 13.11.1999
136  Иордания 11.04.2000
137  Грузия 14.06.2000
138  Албания 08.09.2000
139  Оман 09.11.2000
140  Хорватия 30.11.2000
141  Литва 31.05.2001
142  Молдавия 26.07.2001
143  КНР 11.12.2001
144  Китайская Республика(частично признанное государство) 01.01.2002
145  Армения 05.02.2003
146  Македония 04.04.2003
147  Непал 23.04.2004
148  Камбоджа 13.10.2004
149  Саудовская Аравия 11.12.2005
150  Вьетнам 11.01.2007
151  Тонга 27.07.2007
152  Украина 16.05.2008
153  Кабо-Верде 23.07.2008
154  Черногория 29.04.2012
155  Самоа 10.05.2012
156  Россия 22.08.2012
157  Вануату 24.08.2012
158  Лаос 02.02.2013
159  Таджикистан 02.03.2013

Приложение 2

Список стран-наблюдателей ВТО

Наблюдателями при ВТО являются:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Личный финансовый университет